Yale  LM 202 WN-VB

Yale LM 202 WN-VB

, .

, , - .

, 22 , .

.

.

.

Ø

 

 

202 WN-VB

500

1 000

6,0

3,0

525

690

4,8

5,2

520Yale LM 202 WN-VB